Obchodní podmínkyI. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikající fyzické osoby Evy Solaříkové, se sídlem Hrabyně 220, Hrabyně 747 63, IČ: 05717906, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "zákazník").
 • Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

II. Objednání focení

 • Objednat focení lze pouze e-mailem, telefonicky nebo přes sociální sítě.
 • Zákazník je před uskutečněným fotografováním informován o obchodních podmínkách a objednávkou termínu, popř. uzavřením smlouvy o poskytnutí fotografických služeb, automaticky potvrzuje jejich přijetí. Provedením objednávky či uzavřením smlouvy o poskytnutí fotografických služeb zákazník rovněž také potvrzuje, že se seznámil s autorským přístupem a fotografickým stylem fotografa. Zákazník je předem seznámen s prací fotografa, později není možné reklamovat styl fotografování a úprav.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem, popř. po zaplacení rezervačního poplatku. V případě, pokud bude mezi fotografem a zákazníkem uzavřena písemná smlouva o poskytnutí fotografických služeb je závazek účinný uzavřením smlouvy a po uhrazení rezervačního poplatku (nevratné zálohy).

III. Doprava

V případě dopravy za zákazníkem, je zákazník povinen uhradit fotografovi cestovné. Cestovné na místo focení z obce Hrabyně a zpět je vyčísleno částkou 10 Kč/km. Cestovné nebude účtováno v případě, pokud bude plánované místo fotografování ve vzdálenosti stanovené v rámci balíčku - https://www.evasolarikova.cz/cenik/, popř. pokud bude cestovné ujednáno odlišným způsobem ve smlouvě o poskytnutí fotografických služeb.

IV. Cena služeb

Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobných informací o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na stránce: https://www.evasolarikova.cz/cenik/. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí fotografických služeb bude cena stanovena individuálně v této smlouvě.

V. Splatnost cen

 • Cena za fotografické služby je splatná nejpozději v den focení na základě fotografem vydaného daňového dokladu. Způsob placení bude proveden převodem na účet.
 • Pokud zákazník požaduje fotografie nad rámec balíčku či nad smluvený počet uvedený ve smlouvě o poskytnutí fotografických služeb, jde o závaznou objednávku. Cena za fotografie nad rámec balíčku či smlouvy a další produkty (např. fotoknihy) bude formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.
 • V případě, pokud nedojde k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku, ceny sjednané ve smlouvě o poskytnutí fotografických služeb či případného doplatku, vyhrazuje si fotograf právo hotovou zakázku nepředat do doby, než dojde k jejímu řádnému zaplacení.

VI. Doba a průběh focení

 • Doba focení se liší se v závislosti na zvoleném fotobalíčku či na smluvním ujednání fotografa a zákazníka ve smlouvě o poskytnutí fotografických služeb.
 • Pozdní příchod zákazníka není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • V případě zpoždění zákazníka o více než 30 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.
 • V případě, že si zákazník bude přát pokračovat dále ve focení nad stanovený čas, bude každá další započatá hodina zpoplatněna částkou 1.500,- Kč.
 • Při fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení bez souhlasu fotografa.
 • Fotograf je oprávněn zrušit či odložit stanovený termín fotografování z vážných důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti zákazníka včas informuje telefonicky nebo prostřednictvím zprávy.
 • Fotograf není odpovědný za nespolupráci domácích mazlíčků nebo členů rodiny při fotografování.Fotograf v takovém případě není odpovědný za nedostatek kvalitních fotografií a toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování. Rodiče za své děti zodpovídají po celou dobu trvání fotografování. Fotograf nenese odpovědnost za náladu fotografovaných dětí.
 • Maximální počet osob na rodinném focení je 5, v případě většího počtu osob je nutné tuto skutečnost s předstihem oznámit fotografovi. Fotograf si nárokuje příplatek, který bude řešen dle aktuálního počtu osob.

VII. Výběr a dodání fotografií

 • Fotograf odevzdává pouze upravené fotografie, neupravené fotografie není možné poskytnout.
 • Fotograf provádí základní retuše, nikoliv grafickou práci.
 • Zákazník si vybírá fotografie k retuši sám ze zmenšených náhledů. Tyto náhledy jsou vlastnictvím fotografa a je zakázáno je kdekoliv publikovat, slouží pouze k výběru fotografií k retuši. Náhledy vybírá fotograf.
 • Dodací lhůta upravených fotografií je jeden měsíc a počítá se ode dne, kdy zákazník zašle vybrané náhledy nebo zaplatí doplatek za fotografie nad rámec balíčku.
 • V případě, že zákazník nezašle svůj seznam k retuši do měsíce od zaslaní náhledu fotografem, bude jeho zakázka zpracována až po všech řádně zaslaných zakázkách ostatních klientů.
 • Zákazník obdrží fotografie v elektronické podobě, v .jpg formátu v rozlišení pro tisk prostřednictvím domény https://evasolarikova.dastax.cz/
 • Pokud zákazník fotografie tiskne v nekvalitním fotolabu, bude tomu odpovídat i výsledná práce a fotograf za to nenese odpovědnost. Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.
 • Fotograf archivuje fotografie maximálně 4 měsíce od nafocení. Poté je odstraní.

VIII. Souhlas s poskytnutím fotografií

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu fotografa, na jeho na sociálních sítích nebo na jeho webových stránkách disponují souhlasem daných osob. V případě, že zákazník vyjádří písemný souhlas, vyhrazuje si fotograf právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia (sociální sítě či vlastní webové stránky) po dobu 10 let. Pokud si zákazník souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem.

IX. Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Zákazník bere na vědomí, že autorem fotografií je fotograf a vlastní k fotografiím autorská a zároveň výlučná majetková práva. Fotograf předem poskytuje zákazníkovi práva k vyhotoveným fotografiím, a to formou nevýhradní licence pouze pro osobní, nekomerční, použití. Zákazník není oprávněn poskytnout tuto licenci nebo její část třetí osobě bez písemného souhlasu fotografa.

X. Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.